06.32.68.11.33         hatha.yoga.magali@orange.fr